6. Dilectio per desertum ascendit

05.09.2012 12:01

Dilectio per desertum ascendit

Colles omnes
humiliavimus.
Excepto unum...

Declivia de Sion
oves pasco
et adventum tuam exspecto.

Per pedes tuas pulchras
leviter viae vadis,

Odoribus flata,
spiritui similem es,
per desertum ascendis...

Preklad:
Láska prichádza z púšte


Vyrovnali sme
všetky kopce.
Okrem jediného...

Na Sionských svahoch
pasiem ovce
a vyzerám tvoj príchod.

Ľahkým krokom
po ceste,

ovanutá vôňou,
podobáš sa dychu,
vystupuješ z púšte...

 

Tu sú spojené dva biblické texty. V Biblii je pieseň o láske medzi mužom a ženou, zaľúbená a jemne erotická. Ale spája sa nielen so vzťahom medzi mužom a ženou, ale hovorí aj o vzťahu človeka s Bohom, cirkvi/ nevesty so ženíchom/ Ježišom.

Druhý text je z proroka Izaiáša, ktorý v Novom Zákone cituje Ján Krstiteľ: „Obráťte sa, ľutujte svoje hriechy, robte pokánie! Pripravte cestu Pánovi!“ Hovorí o tom, že máme očistiť svoje vnútro od zlého, aby mohol Boh vstúpiť do nášho života.

V piesni hovorí pútnik, že vyrovnal všetky kopce. Obrátil sa a opustil všetky hriechy, odovzdal všetko Pánovi. Piata skladba hovorí o obrátení a táto o tom, že obrátený človek je pripravený prijať nový život, vzťah s Bohom. Prijať lásku. Nechal jedno miesto, jediné, a to je pripravené pre Pána Boha. Čaká, kedy príde.

A v tom vidí, cíti, že Láska prichádza. Je to krásny okamih, podobný pocitu toho najkrajšieho zaľúbenia. Cesta pre Lásku je otvorená a pripravená, bez hriechov, očistená.

„Láska sa podobá dychu“ – v latinčine sa pre dych používa to isté slovo ako pre ducha. Tu sa myslí na Ducha Božieho, jemného a nežného, plného lásky. Prichádza z púšte, z divočiny nedotknutej človekom, a hriechom a vstupuje do spoločenstva s ním.