5. Metallum exaltatum atrum et pium

03.09.2012 09:03

Metallum exaltatum atrum et pium

Oslavný Zbožný Čierny Kov!

Už vložte to telo do hrobu tmavého,
v ňom bude spočívať do dňa súdneho.

Odchádzam do hrobu, cez hrob do záhrobia,
končí sa pozemská sláva, chudoba.

Svet tento opúšťam, s vami sa rozlúčam
nech vás opatruje milý Pán Boh sám.

Za mňa sa modlite, na smrť pamätajte,
príde vám hodina, tiež sem prídete.

Ježiš, Svetlo večné, svieť mi nekonečne,
voveď ma do neba, prosím srdečne.

 

Latinský názov a veselý ľudový nápev piesne ukazujú na radostnosť tejto udalosti. Ide o pohreb. Pochovanie „starého človeka“ s hriešnou prirodzenosťou. V Pavlových listoch sa to spomína pri krste, zomieranie s Kristom.

Ide o tradičnú katolícku pieseň, tu dokonca s latinským názvom. Touto skladbou sa končí starý život a začína nový, s Bohom. Po smrti s Ježišom spolu s Ním aj vstávam. Prijal som odpustenie a očistenie a odovzdal som sa Ježišovi ako Pánovi svojho života, dal som Mu vládu nad všetkým, čo mám. Raz a navždy.

Zároveň je text čiastočne aj vyjadrením nášho videnia blackmetalu. Museli sme zomrieť tomuto "čiernemu kovu", museli sme opustiť jeho smrtonosné náručie, lebo bol nástrojom diabla, ktorým nás spútaval a zotročoval. Bol jedným z vecí, ktoré nás oddeľovali od dobrého Boha. Ale Hospodin, keď zmenil naše vnútro, zmenil aj podstatu tohto smrtiaceho čierneho kovu. Už nám neprináša zlo a smrť, oddelenie od nebeského Otca. Slovo "zbožný" znamená byť "s Bohom". V Božej blízkosti používame blackmetal na uctievanie a chválu. To je "Metallum exaltatum atrum et pium", v latinskom preklade "Oslavný zbožný čierny kov". 

Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. (Biblia, list Rimanom 6,3-11)